Dette er logoen til minkiosk. Logoen er en rød kiosk med hvit bakgrunn

Brukerbetingelser

Nedenfor finner du praktiske retningslinjer og vilkår for kjøp gjennom MinkioskHer finner du våre personvernvilkår.

Aktører og kontaktpunkter:

Selger: Minkiosk v/Nortura SA, Lørenveien 37, 0585 Oslo. Org.nr. 938 752 648 www.nortura.no

Klager rettes til: Nortura kundesenter. Postboks 360 Økern, 0513 Oslo. Telefon 97433390. E-

M ail: forbrukersenter@nortura.no

Lager: Cooling Partner AS, Teglverksveien 5, 3057 Solbergelva Tlf. 95 09 08 60,            Mail: kunde@coolingpartner.no

Transportør: Nimber Ltd. Kontaktinformasjon: www.nimber.com

 

Avtale om levering

Avtalen mellom deg og oss består av din bestilling, vår ordrebekreftelse og disse vilkår. I tillegg vil norsk lov gjelde for kjøpet, herunder kjøpsloven og produktansvarsloven.

 

Bestillingen kan endres og slettes så lenge det gjøres før de oppgitte antall dager i appen, der ordren ikke lenger kan endres og da er bindende. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt vil vi kontakte deg slik at vi blir enige om hva som skal leveres. Ordrebekreftelsen sendes til deg på mail når ordren er bekreftet i appen og en ny kvittering sendes når varene leveres. Betaling skjer i samarbeid med VIPPS og DNB. Beløp for betaling vil bli reservert på konto når en bestilling registreres. Betalingen vil likevel bli trukket fra konto først når varene leveres og kvittering er sendt og beløpet som skal betales er fastlagt.

Levering

Vi leverer til kunder som har leveringsadresse innenfor området med de angitte postnummer for hvor vi leverer til enhver tid.

Vi leverer de bestilte varene til den avtalte leveringsadresse på den dag og innenfor det tidsrom som fremkommer i vår ordrebekreftelse. Når varene er plukket og levert fra vårt lager og overlevert til vår transportør vil vi sende deg en mail om at din bestilling er på vei. Dersom leveringen av varene blir forsinket, vil vi prøve å kontakte deg så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje.

Dersom det ikke er noen tilstede på den oppgitte leveringsadresse når vi kommer for å levere, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hvordan levering allikevel kan skje. Dersom vi ikke får tak i deg, og dersom ikke annet er avtalt, vil varene bli hensatt på stedet på best mulig måte på den angitte leveringsadresse. Hvis slik hensetting ikke er tilrådelig eller mulig vil vi ta varene med oss tilbake, og belaste deg for de kostnader som måtte påløpe. I slike tilfeller vil vi kreve fraktkostnader dersom vi leverer varene på nytt.

Kunden plikter straks å kontrollere at leveransen er i samsvar med kvitteringen. Du må umiddelbart varsle Norturas forbrukersenter dersom du ikke har mottatt alle de produktene som er bekreftet i kvitteringen eller dersom produktene er blitt skadet under transporten eller av andre grunner ikke oppfyller alminnelige kvalitetskrav.

Kontroll av varene ved levering - reklamasjon

Minkiosk tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir tatt imot på det opprinnelig bestilte leveringstidspunkt.

Priser

Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking og frakt. Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Krav til produktene

De bestilte produktene skal være av god kvalitet og leveres avkjølt. Vaffelrøre har vært frossen, for øvrig leveres ferske produkter med minimum holdbarhet på 7 dager fra det avtalte leveringstidspunkt. Kjølevarer, inkludert vaffelrøre, må oppbevares kjølig etter levering.

Ansvaret til Minkiosk

Som selger er Minkiosk ansvarlig for å levere deg trygge produkter av god kvalitet innenfor det tidsrom som er bekreftet gjennom ordrebekreftelsen og kvitteringen. Dersom Minkiosk ikke oppfyller disse kravene kan du klage til Nortura forbrukersenter, på adresse angitt ovenfor. Slik klage må skje så fort som mulig etter at du er blitt oppmerksom på feilen.

Ved feil eller mangler kan du avtale med Nortura forbrukersenter hvorledes saken skal løses. Minkiosk har rett til å foreta omlevering eller etterlevering dersom dette kan skje før du har behov for varene. Hvis ikke Minkiosk foretar slik omlevering har du rett til å kjøpe tilsvarende produkt i butikken. Hvis du er nødt til å kjøpe erstatningsprodukter til en høyere pris skal Minkiosk dekke denne kostnaden. Minkiosk kan i henhold til kjøpsloven i visse situasjoner også være ansvarlig for andre tap du måtte lide, men er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap.

Force majeure – forhold som hindrer levering

Er Minkiosk forhindret fra å levere eller foreta omlevering i tide, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende for Minkiosk eller Minkiosks underleverandører, er Minkiosk fritatt for alt ansvar, med unntak av plikten til å tilbakebetale mottatt kjøpesum for leveransene. Som slike hindringer anses enhver hendelse eller omstendighet som hindrer Minkiosk eller Minkiosks underleverandører i å oppfylle sine forpliktelser, herunder arbeidskonflikt, trafikkstans, ekstremt vær, brann, aksjoner, knapphet på transportmidler, vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter, herunder tilfeller der produsenten eller Mattilsynet har besluttet at produktene ikke skal selges.

Hvis slike forhold inntreffer skal Minkiosk straks varsle deg, og du må da forsøke å sikre deg tilsvarende leveranser fra dagligvarebutikk.

Angrerett

For forbrukere som handler i Minkiosk gjelder reglene om angrerett iht. angrerettloven. Som forbruker anses en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøp av produkter for videresalg i forbindelse med idrettsarrangementer og lignende regnes i denne sammenheng som næringsvirksomhet.

Angreretten gir en forbruker rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn for dette ved å gi melding på e-post til forbrukersenter@nortura.no eller på annen utvetydig måte før utløpet av angrefristen. Det kan også benyttes angreskjema som kan lastes ned her. MinKiosk vil bekrefte mottak av meldingen når den har kommet frem.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at forbrukeren sender melding om at han/hun vil bruke angreretten for angrefristen utløper. Angrefristen er 14 dager fra den dag forbrukeren eller annen tredjemann på vegne av forbrukeren får produktene levert. Forbrukeren må selv levere produktene tilbake til Minkiosks lager (ref. adresse ovenfor) eller dekke kostnader ved retur til Minkiosks lager innen 14 dager etter at angreretten er benyttet. Kostnadene anslås til høyst 5.000 kr. Minkiosk vil tilbakebetale relevant beløp etter at returproduktene er mottatt eller forbrukeren dokumenterer at produktene er sendt.

Angreretten gjelder likevel ikke varer som forringes eller som raskt går ut på dato, slik som eks. ferske matvarer. Unntaket fra angreretten gjelder selv om produktet ikke ennå har begynt å forringes. Videre gjelder ikke angreretten for varer som av hensyn til hygiene ikke er egnet for retur og der pakning eller forsegling er blitt brutt etter levering.

Tvister

Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med leveranser i henhold til disse vilkår skal løses ved de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.  

Kontroll av varene ved levering - reklamasjon

Personvern: For retningslinjer vedrørende personvern - Trykk her